1. Organització

1.1 Estructura Organitzativa i de funcionament

1.1.1. Organigrames.

Presentem l'organigrama del Consorci Port de Portbou aprovat pel consell de govern i d'acord   amb els estatuts de l'entitat.                             

Per descarregar feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 10 de desembre de 2021

1.1.2. Acords de creació i funcionament.

Presentem els Estatuts 3520/2001 del Consorci Port de Portbou que regulen el seu   funcionament, i les posteriors modificacions del 2015. 

Per descarregar els Estatuts de 2001 feu clic aquí.       

Per descarregar les modificacions dels Estatuts del 2015 feu clic aquí.     

Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 29 de gener de 2015 

ANUNCI de la delegació de comptències al gerent del Consorci Port de Portbou de maig de 2021 feu clic aquí.

1.1.3. Cartes i catàlegs de serveis

El consell de govern aprova anualment el catàleg de serveis que presta el consorci així com les tarifes corresponents.

Per tal de descarregar els serveis i tarifes Consorci Port de Portbou feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 24 d’octubre de 2014

1.1.4.Catàleg de procediments 

Presentem el decret 206/2001 d'aprovació del Reglament de Policia Portuària.

Per tal de desacarregar el reglament feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 1 d’agost de 2001

 

1.2. Alts càrrecs i directius

1.2.1. Relació d'alts càrrecs i directius.

1.2.2. Incompatibilitats.

El càrrec de gerent no concorre en cap incompatibilitat.

Format, actualització i versió: No aplica. 

1.2.3. Activitats, béns i interessos.

Format, actualització i versió: No aplica. 

1.2.4. Retribucions, indemnitzacions i dietes.

No aplica retribucions ni indemnitzacions per alts carrecs.

No es cobren Dietes per assistència Junta Directiva.

Format, actualització i versió: No aplica. 

1.2.5. Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de consultar el codi feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 19 de novembre de 2013

1.3. Empleats públics.

1.3.4. Relació de llocs de treball del sector públic.

El consorci Port de Portbou disposa de quatre treballadors.

Per tal de descarregar l'annex de personal feu clic aquí.

Format: pdf | Actualització: Anualment | Darrera versió: 2022

1.3.5. Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració.

El consorci Port de Portbou no disposa de personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració. 

Format, actualització i versió: No aplica.

1.3.6. Retribucions, indemnitzacions i dietes.

El total de les retribucions dels empleats públics del consorci Port de Portbou: 125.338 euros.

Format: pdf | Actualització: Quan es modifiqui | Darrera versió: 1 d’agost de 2020

1.4. Convocatòries: accés i resolució.

1.4.2. Convocatòries personal laboral.

El consorci Port de Portbou no ha realitzat cap convocatoria de personal laboral.

Format, actualització i versió: No aplica.

1.4.3. Convocatòries de col·lectius específics.

El consorci Port de Portbou no disposa de convocatòries per a col·lectius específics.
Format, actualització i versió: No aplica.

1.4.4. Formació per a promoció.

El consorci Port de Portbou no ha convocat formació per a promoció.

Format, actualització i versió: No aplica.

1.5. Representació Sindical

1.5.1. Nombre d'alliberats sindicals.

Pel nombre de treballadors el consorci Port de Portbou no disposa d’alliberats sindicals.

Format, actualització i versió: No aplica.

1.5.2. Cost dels alliberats sindicals.

Pel nombre de treballadors el consorci Port de Portbou no disposa d’allibertas sindicals.

Format, actualització i versió: No aplica.