Autocaravanes

Condicions generals

Que el Consorci autoritza l’aparcament de l’autocaravana del 1 d'octubre al 31 de maig, sota les següents CONDICIONS D’ÚS, que expressament l’usuari accepta:

 L’usuari ha de destinar la plaça d’estada assignada exclusivament a l’estacionament de l’AUTOCARAVANA referenciada, sense que pugui ocupar aquesta plaça per altres vehicles, béns o utensilis.

 Aquesta autorització ho és per un termini màxim de 48h.

 El preu per l’estada de l’autocaravana és de 10.45€/24h IVA inclòs . En el moment de finalitzar l'estada ha de deixar lliure la plaça, sense possibilitat de pròrroga, ni expressa ni tàcita.

 Només dona dret a ús de la plaça d’estada a terra, com a pàrquing de l’autocaravana, sense que doni dret a la ocupació de cap més espai.

 En cap cas, aquesta plaça tindrà la consideració de plaça de càmping.

 En aquest sentit, no es podrà destinar la plaça a posar taules i cadires de càmping i tampoc tendals o altres elements d’acampada de que es pugui disposar.

 Els usuaris podran utilitzar les dutxes i banys del Port.

 No es podran rentar utensilis i /o roba a la plaça ni tampoc estendre roba dins les instal·lacions del Port.

 L’usuari haurà de respectar les normes d’ús de les instal·lacions portuàries i seguir les directrius i ordres que pugui rebre de la Direcció del Port i/o Marineria.

 En concret l’usuari s’obliga a abandonar les instal·lacions portuàries, en cas que raons meteorològiques ho aconsellin, i sigui requerit, en aquest sentit,  per la direcció del Port i/o autoritat municipal, sense dret a rebre cap tipus d’indemnització i/o compensació.

 Així mateix, l’usuari autoritza a la Direcció del Port, o l’autoritat municipal, cas que sigui necessari per raons meteorològiques urgents, a retirar l’autocaravana, en absència de l’usuari, i desplaçar-la, inclús fora de les instal·lacions portuàries.

 Així mateix, el Consorci queda facultat per retirar els vehicles aparcats fora de les zones assenyalades a l’efecte i en qualsevol cas, els que obstaculitzin la lliure circulació dins el recinte i instal·lacions. Als efectes de la retirada, dipòsit i cobrament de les despeses ocasionades, es podrà sol·licitar la col·laboració dels serveis municipals de l’Ajuntament de Portbou, en virtut del Conveni signat amb l’Ajuntament. 

 Cas que arribat el moment de deixar lliure la plaça, no ho faci, haurà de pagar les corresponents tarifes més un recàrrec de 20 € per cada 24 h que romangui  sense la corresponent autorització.

 La plaça serà destinada exclusivament a l’autocaravana referenciada a l’encapçalament, sense que s’hi pugui estacionar qualsevol altre vehicle. En cas d’estades reincidents per part d’una mateixa autocaravana i haurà un temps mínim d’absència de 48h entre estades.

 El port es reserva el dret d’admissió.

 La utilització del serveis d’aigua i recollida d’aigües residuals s’haurà de sol·licitar expressament al personal del port, que supervisarà el seu us. L’usuari es compromet a respectar les instruccions que el port i el seu personal dicti al respecte.

 Les deixalles o escombraries s’hauran de dipositar per l’usuari als contenidors habilitats al respecte dins la zona d’aparcament. En cap cas s’utilitzaran les papereres per aquest servei, ni els serveis públics (WC).

 L’usuari es compromet a respectar les instruccions del personal del port en relació a la bona convivència amb la resta d’usuaris del port i amb el control dels animals de companyia, amb l’objecte d’evitar molèsties a tercers i mantenir un bon ordre i higiene de les instal·lacions portuàries.