2. Economia i finances

2.1. Pressupostos

2.1.1. Pressupostos aprovats, executats i liquidats.

 • Presentem els pressupostos aprovats, executats i liquidats d'acord amb la llei de pressupostos.
 • Per tal de descarregar el balanç feu clic aquí.
 • Per tal de descarregar l'estat dels ingressos i les despeses deu clic aquí.
 • Per tal de descarregar les inversions feu clic aquí.
 • Per tal de descarregar la memòria pressupuestària feu clic aquí.

2.1.2. Comptes anuals.

 • Presentemels comptes anuals. Per descarregar-los feu clic aquí.

2.2. Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

2.2.1. Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

 • Presentem l'informe de l'auditoria externa als pressupostos del consorci Port de Portbou.
 • Per descarregar feu clic aquí.

2.4. Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

2.4.1 Inventari de béns immobles.

2.4.2. Béns mobles de valor especial.

2.4.3. Gestió del patrimoni.

2.4.4. Contractació patrimonial.

2.5. Subvencions i ajuts

2.5.1. Subvencions i ajuts previstos.

 • El consorci Port de Portbou no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.

2.5.2. Subvencions i ajuts atorgats.

 • El consorci Port de Portbou no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.

2.5.3. Control financer de les subvencions i els ajuts.

 • El consorci Port de Portbou no gaudeix ni atorga subvencions i ajuts.